EUROCUP FD

EUROCUP 2024 ZA KLASU FLYING DUTCHMAN

EUROCUP 2024 FOR CLASS FLYING DUTCHMAN

 
4. listopad – 6. listopad / October, 4th – October, 6th
 

OGLAS REGATE / NOTICE OF RACE

Organizator / Organizer
Jedriličarski klub VEGA, Valsaline 31, 52100 Pula
www.vega.hr | vega@vega.hr


PRAVILA
Regatna pravila WS RRS 2021 – 2024.
Pravila klasa koje se natječu
Upute za regatu
REKLAMIRANJE
WS kodeks reklamiranja s tim da neće biti nikakvih restrikcija. Organizator može zahtijevati da jedrilice postave reklamu sponzora regate.
PRAVO NASTUPA
Svi domaći i inozemni takmičari verificirani kod pripadajućih nacionalnih saveza za 2024. godinu, u neograničenom broju. 
Sve jedrilice moraju posjedovati svjedodžbu premjeravanja.
PRIJAVE
Prijave za regatu treba dostaviti do 20. rujna 2024. g. na link za prijave:
https://www.cognitoforms.com/JKVega/EurocupFD2024
i platiti startninu najkasnije do 27. rujna 2024. na IBAN: HR8024020061100468923 (Erste&Steiermärkische bank d.d).  Startnina iznosi 150,00 €. 
OSIGURANJE
Svaka jedrilica koja sudjeluje mora biti osigurana važećim osiguranjem od odgovornosti prema trećim osobama minimalno pokriće od minimalno 1.000.000 EUR po incidentu ili ekvivalent.
PROGRAM JEDRENJA
Start 1. jedrenja 4. listopada 2024. je u 12 sati.
Održati će se po mogućnosti 9 jedrenja. Program ostalih jedrenja prema uputama za regatu.
PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA
Priopćenja natjecateljima će biti objavljena na službenoj oglasnoj ploči RRS.
Svaki je natjecatelj odgovoran obavještavati se putem e-oglasne ploče.
SUSTAV BODOVANJA
Primijeniti će se RRS A2.2 prosti sustav bodovanja
KATEGORIZACIJA
Regata je „C“ kategorije prema WS Kodeksu reklamiranja
ODBOR ZA PROSVJEDE
Odbor za prosvjede može odrediti suce za primjenu direktnog suđenja shodno 42. RRS.
UPUTE ZA REGATU
Upute za jedrenje biti će na raspolaganju  na službenoj oglasnoj ploči RRS.
NAGRADE
Najbolje plasiranje posade bit će nagrađene.
Nagrade se dodjeljuju prema odluci Izvršnog odbora HJS-a od dana 26. lipnja 2020. o dodjelama nagrada i naslova na prvenstvima Hrvatske u jedrenju.
MEDIJSKA PRAVA
Natjecatelji, vlasnici jedrilica i njihovi gosti bez ikakve naknade, Organizacijskom odboru daju apsolutna pravo i dopuštenje da koriste njihova imena, glas, sliku, biografski materijal, kao i fotografije jedrilica u bilo kojem mediju (televiziji, tisku i internetskim medijima) uključujući video snimke, isključivo u svrhu oglašavanja, promicanja, izvještavanja i širenja informacija o "EUROPA CUP FLYING DUTCHMAN 2024." i sudjelovanju članova posade u regati.
OSLOBAĐANJE ODGOVORNOSTI
Organizacijski odbor i svi koji su uključeni u organizaciju regate, ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvi gubitak, štetu ili ozljedu koja se može dogoditi osobama ili stvarima na moru ili kopnu kao posljedica sudjelovanja na regati.
UPOTREBA DRONA ZA SNIMANJE
Svi oni koji sudjeluju u regati kao natjecatelji i kao prateće posade ili gledatelji pristaju da ih nadlijeće dron tijekom trajanja događaja, ovo uključuje vašu osobu i vašu imovinu (brodove).
DODATNE INFORMACIJE
Kontakti za sve dodatne informacije vezane za regatu i smještaj:
e-Mail: vega@Vega.hr 
telefon:
Nadan Kosanović +385958123271
Boško Čelić +38598273880

PREUZMI PDF OGLAS REGATE


 
RULES
The following documents will govern the event:
WS RRS 2021-2024
Class rules
Sailing Instructions
ADVERTISING
The WS Code applies without any restrictions. 
The organizers may require the regatta sponsorship advertisements to be placed on the boats.
ELIGIBILITY
Any member of a national sailing association from any country.
Each boat entered shall have a valid measurement certificate.
ENTRIES
Entries shall be lodge by September 20st, 2024 on following link:
https://www.cognitoforms.com/JKVega/EurocupFD2024
and pay latest till September 27th 2024 at 
IBAN: HR8024020061100468923 (Erste&Steiermärkische bank d.d).  
Entry fee:  150 €. 
INSURANCE
Each participating vessel must be insured with a valid third party liability insurance with a minimum coverage of at least EUR 1,000,000 per incident or equivalent.
SCHEDULE
The start of the  1st race October 4th, 2024 at 12h.
Nine races are scheduled. Definitive schedule will be inserted in the Sailing Instructions.
NOTICES TO COMPETITORS
Notices to the competitors will be published on the official notice board at RRS.
It is the responsibility of the competitors  to monitor the information on the notice board.
SCORING SYSTEM
The Low-Points scoring system, RRS A4  will apply.
CATEGORIZATION
The REGATTA has the  category "C" according to the WS Advertising Code
JURY
The jury is allowed to nominate judges on the proposal of applying direct judging according to rule 42.
SAILING INSTRUCTIONS
Sailing instructions will be at the sailors’ disposal at the official online noticeboard available at RRS.
PRIZES
The best sailors in each class will be awarded.
MEDIA RIGHTS
Competitors, owners and their guests without any compensation, give the Organizing Committee the absolute right and permission to use their names, voice, image, biographical material as well as photographs of sailing boats in any medium (television, press and Internet media) including video footage, only for the purpose of advertising, promoting, reporting and information dissemination about the "EUROPA CUP FLYING DUTCHMAN 2024." and the participation of crew members in the race.
DISCLAIMER OF LIABILITY
The Organizing Committee and any other party involved in the organization of the regatta disclaim any and all responsibility whatsoever for loss, damage or inconvenience that might occur to persons or materials, both at sea and ashore as a consequence of participation in the event.
USE OF DRONES FOR RECORDING
All those participating in the regatta as competitors and as support crews or spectators agree to be flown by a drone for the duration of the event, this includes your person and your property (boats).
ADDITIONAL INFORMATION
For additional information about regatta and accommodation, please contact us at:
e-Mail: vega@Vega.hr 
Phone
Nadan Kosanović +385 95 812 3271
Boško Čelić          +385 98 273 880